new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  โดยสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารใหม่ หมายเลข 0 3721 0833 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ารับโอนพนักส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.หัวหว้า

ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค

วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวหว้า ออกให้บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภคกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตำบลหัวหว้า

29453 resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

- เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563)

- เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

- เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

- เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 1)

- เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

กิจกรรมการรณรงค์และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวหว้า ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่วัดเกาะสมอ หมู่ที่ 2 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ราษฎรสามารถจะเข้ามาติดต่อใช้ประโยชน์ ใช้บริการหรือพบปะกันจำนวนมาก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de