องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากรในพื้นที่

      1. อาชีพหลัก ประชากรในตำบลหัวหว้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ทำไร่/ทำนา/เลี้ยงสัตว์)

      2. อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท

      3. อาชีพเสริม สานหมวก สานเข่ง ท ารองเท้า ผักปลอดสารพิษ

 

หน่วยธุรกิจในชุมชน/ตำบล

      1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 1 แห่ง

      2. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง

      3. โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง

      4. ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 1 แห่ง

      5. ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 2 แห่ง