องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.

 
ร้อยตรีประเสริฐ สังอรดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
089-2116094
   
นางทัศนีย์ สามเสน นายอุดม คูศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
086-1586371
081-8649237
     
นายประสิทธิ์ จิตดี นายบุญเลิศ คำซาว นายบุญเลิศ หายโศรก
สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 4
086-1098562
089-5440936
081-4540400
 
   
นายสุทธิรุจน์ วรนันท์งามวงษ์
นายวิเชียร ภูผา นายณรงค์ สอนเพ็ชร์
สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 7
086-0537934
089-4084231
086-1449811
     
นางวิลัย น้อยเสน นางสาวปัญญา พงษ์เกษม นางสายทอง มีชัย
สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 9 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 11
089-8005371
062-2696529
065-5907699
     
นายสุวิทย์ ด่านเรือ นายกรวีร์ ใจดี นายสมบูรณ์ ดวงดี
สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 12 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 14
089-9395961
087-9017998
086-8355994

   
นายมนตรี รวมทรัพย์ นายมนัส กระทงยาม นายบุญมา แปนวงค์
สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 15 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 16 สมาชิกสภา อบต.หัวหว้า หมู่ที่ 17
065-7177791
081-7419059
061-5254385