องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.นายขจรศักดิ์ ใจดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายพิมพา สีหา
นายอุดม คูศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายอักษินธุ์ เครื่อโอ๋

รอบันทึกข้อมูล

นายสมพงษ์ ครูสอน
นายบุญเลิศ คำซาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
ร้อยตรีประเสริฐ สังอรดี

นายณรงค์ เอื้อเฟื้อ

นายสวง ประครอง

นายประเสริฐ สิลสร้อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4นายราชัย วงษ์ภา

นายสุทธิรุจน์ วรนันท์งามวงษ์

ดาบตำรวจวีระยุทธ บุตรวงษ์

รอบันทึกข้อมูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


รอบันทึกข้อมูล

รอบันทึกข้อมูล

นายสมเกียรติ สุขศรี

นายบุญส่ง ชำนิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางปราณี เภาเนือง

นางวิลัย น้อยเส

นายณรงค์ฤทธิ์ โพนทัน

นายสมควร บุญเรือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10นายสมพร ศรีชนะ

รอบันทึกข้อมูล

นายมานะ แย้มกลิ่น

นายสมจิตร มีชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12นางสาวธิดารัตน์ สาดา

รอบันทึกข้อมูล

นายอนุวัตร พาพรม

นายสำรวย นาดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นางไพเราะ รวมทรัพย์

นายสวิส ประนม

นายมนัส กระทงยาม

รอบันทึกข้อมูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

 


นายอำนวย ปาจันทร์
นายสุรพล อินทร์พรหม

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17