องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองคลัง


นางพีรยา จินดาดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้


นางอรุณี นาคพุฒ (ว่าง) (ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ

 

(ว่าง)  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  นางสาวสมฤทัย สุขหอม (ภ) นางสาววโรชา ปุริเกษม (ภ) นางสาวปทิตตา สังอรดี (ภ)
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสยุมพร บุญเทศ (ภ) นางสาวจิราพร จุระกรรณ์ (ท) (นายสมประสงค์ งามวงษ์) (ภ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวปารีณา ต้นสูง (ท)
นางสาววิภาวรรณ ครองยุทธ (ท)
 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป