องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองคลัง


นางพีรยา จินดาดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอรุณี นาคพุฒ (ว่าง) (ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ

 

(ว่าง)  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  นางสาวสมฤทัย สุขหอม (ภ) นางสาววโรชา ปุริเกษม (ภ) นางสาวปทิตตา สังอรดี (ภ)
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสยุมพร บุญเทศ (ภ) นางสาวจิราพร จุระกรรณ์ (ท) (นายสมประสงค์ งามวงษ์) (ท)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์

 
  (ว่าง) (ท)
 
  คนงานทั่วไป