องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

สถาบันการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา

2. โรงเรียนหัวซาวิทยา

3. โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)

4. โรงเรียนวัดเนินผาสุก

5. โรงเรียนวัดหนองหูช้าง

6. โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

7. โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร

 

ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา

มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง

 

ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ตั้งอยู่ที่ ม.3 (เกาะสมอ)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย ตั้งอยู่ที่ ม.9 (บ้านหนองปรือน้อย)

 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งน้ำโบราณบ้านหัวซา ม.5

 

ด้านการคมนาคม

ตำบลหัวหว้า สามารถเดินทางติดต่อกับเขตอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกทางรถยนต์ มีเส้นทางในการติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด ได้อย่างสะดวกสบายส่วนเส้นทางการติดต่อภายในตำบลหรือหมู่บ้านอยู่ในเกณฑ์ดี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตั้งอยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ระยะทางประมาณ 800 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีมหาโพธิ ระยะทาง 9 กิโลเมตร