องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
นางสาวกชพร สายรัตน์
 
  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 

 
(ว่าง)   นางสาวกชพร สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 

 
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์
นางสาวนภาพร ถือสมบัติ นายสุระเดช ไกรศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
นางสาววรัชท์ทนันท์ จันทร์ศรี (ว่าง) สิบเอกวีรชาติ ภูผา
นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


 
  นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์  
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล (ว่าง) นายวิรัตน์ งามวงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ)

 
 
นายสุกิจ เหลาแก้ว นายสมโชค สุขหอม นายเกียรติศักดิ์ พริกงาม (ท)
พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ) พนักงานดับเพลิง (ภ) พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ)

 
 
นายอภิศักดิ์ พลไทร (ท) นางสาวปารีณา ต้นสูง (ท) นายไพโรจน์ ไพรดี (ท)
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
 
นายธงชัย รอดไร (ท) นายณัฐกานต์ เจียมเจริญ (ท) นายสมประสงค์ งามวงษ์ (ท)
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

นายศุภกร เลี่ยมสันต์ (ท) นางสุดใจ สมอทอง (ท) (ว่าง) (ท)
พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน คนสวน