องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางสาววรี พรมโคตร
นางนนธิชา  เลี้ยงรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
 
 
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์
นางสาวนภาพร ถือสมบัติ นางสาววรัชท์ทนันท์ จันทร์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
 
สิบเอกวีรชาติ ภูผา
นายสุระเดช ไกรศรี นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์
นักป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล
นายเกรียงไกร วงษ์อุดม
นายสมโชค สุขหอม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง
 
 

นายวิรัตน์ งามวงษ์
นายสุกิจ เหลาแก้ว นายเกียรติศักดิ์ พริกงาม
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายศุภกร เลี่ยมสันต์
นางสาวปารีณา ต้นสูง
นางสาวสุดใจ สมอทอง
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป แม่บ้าน


นายเฉลิมพล ลาโพธิ์
นายณัฐกานต์ เจียมเจริญ
นายธงชัย รอดไร
คนสวน
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 
 
 นายอธิพันธ์ นาคลอง

 นายไพโรจน์ ไพรดี
 คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป