องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.อ.อ.ประกิจ ศรีพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาวปาริชาติ นาคพันธุ์
นางนนธิชา  เลี้ยงรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 
 
 
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์
นางสาวนภาพร ถือสมบัติ นางสาววรัชท์ทนันท์ จันทร์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
สิบเอกวีรชาติ ภูผา
นายสุระเดช ไกรศรี นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์
นักป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล (ภ)
นายเกรียงไกร วงษ์อุดม (ภ)
นายเกียรติศักดิ์ พริกงาม(ภ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 

นายวิรัตน์ งามวงษ์(ภ)
นายสุกิจ เหลาแก้ว(ภ) นายชญานันท์ วงษ์พา (ท)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง
 
นายศุภกร เลี่ยมสันต์(ภ) นายณัฐกานต์ เจียมเจริญ (ท)
นายธงชัย รอดไร (ท)
พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงาน


นายไพโรจน์ ไพรดี(ท)
นายอธิพันธ์ นาคลอง (ท)
นางสาวสุดใจ สมอทอง (ท)
คนงาน
คนงาน
แม่บ้าน


 
นางสาวรชณีภร ตันนาดี (ท)

นายกิตติ พิบูลย์ (ท)
คนงาน

คนสวน