องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววรี พรมโคตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์
นางสาวนภาพร ถือสมบัติ นางสาววรัชท์ทนันท์ จันทร์ศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
 
สิบเอกวีรชาติ ภูผา
นายสุระเดช ไกรศรี นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์
นักป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล
นายสมโชค สุขหอม นายเกียรติศักดิ์ พริกงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
นายวิรัตน์ งามวงษ์
นายสุกิจ เหลาแก้ว นายศุภกร เลี่ยมสันต์
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
นายสมประสงค์ งามวงษ์
นางสาวสุดใจ สมอทอง นายเฉลิมพล ลาโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน คนสวน
 
 
 
นางสาวปารีณา ต้นสูง
นายธงชัย รอดไร นายณัฐกานต์ เจียมเจริญ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 

 
 
 
นายไพโรจน์ ไพรดี  
 
คนงานทั่วไป