องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. จุดสกัดสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่ ม.3 บ้านเกาะสมอ)

2. อาสาสมัครปูองกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 17 หมู่บ้าน

3. ตำรวจบ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน

4. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่

            - รถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน

             - รถยนต์กระบะ 2 ประตู จำนวน 1 คัน

             - วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 อัน

             - เสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว

             - กรวยจราจร จำนวน 10 อัน

 

แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ

1. แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่

             - ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 2 สาย

            - บึง หนองและอื่นๆ จำนวน 18 แห่ง

            - ฝายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง

            - บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,807 แห่ง

2. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. หมอดิน

2. กลองยาวประยุกต์

3. ดนตรีไทย

4. อาหารพื้นบ้านไทย-พวน

5. จักสานไม้ไผ่

6. สมุนไพร

7. ปราชญ์ชาวบ้าน

 

ระบบสื่อสาร

1. หอกระจายข่าว

2. เสียงตามสาย

3. เว็บไซต์ อบต.

4. โทรศัพท์

 

มวลชนจัดตั้ง

1. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 200 คน

2. อปพร. จำนวน 200 คน

3. กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

4. กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน

5. กลุ่ม อสม. จำนวน 230 คน