องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
  วันที่ 26 กันยายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 5]
 
  วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนเส้น ปจ 3070 ทางเข้าองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 14 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความปลอดภัย เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 12]
 
  วันที่ 7 กันยายน 2565 นายขจรศักดิ์ ใจดี ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า กล่าวเปิดการจัดโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำเทียนหอมไล่ยุง) ตำบ...[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 9]
 
  วันที่ 8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการทำลายเอกสารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 6]
 
  วันที่ 6 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 10 บ้านหนองนก[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 9]
 
  วันที่ 3 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์[วันที่ 2022-09-03][ผู้อ่าน 10]
 
  วันที่ 2 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ 10 บ้านหนองนก[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 11]
 
  วันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ 8 บ้านหนองหูช้าง[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 10]
 
  วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ำ[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 8]
 
  วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการส่งโครงการชีวีปลอดภัย สุขใจไอโอดีน[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 11]
 
  วันที่ 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการส่งโครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงกำจัดวัชพืชกิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 13]
 
  17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กและ...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 26]
 
  17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้จัดโครงการส่่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลหัวหว้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 31]
 
  16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ไปดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ 14 บ้านดอนสับฟาก[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 20]
 
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 23]
 
  5 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 20]
 
  4 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 บ้านหัวหว้า[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24