องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนนธิชา เลี้ยงรอด
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 
 
นางสาวญานิชชา โรจน์กาญจนา
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  


 

(ว่าง)


ครูผู้ช่วยนางสาวเอื้อมจิต ก้อนแก้ว
 นางสาวอุไร แก้วดี นางนิญาดา นาแล
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 
ว่าง
 นางสาววัชราภรณ์ อิ่มพันธ์  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ