องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนนธิชา เลี้ยงรอด
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 
 
นางสาวญานิชชา โรจน์กาญจนา
 
  นักวิชาการศึกษา  


 

(ว่าง)


ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวเอื้อมจิต ก้อนแก้ว
 นางสาวอุไร แก้วดี (ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 
ว่าง
 นางสาววัชราภรณ์ อิ่มพันธ์  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ