องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 
 
นางสาวญานิชชา โรจน์กาญจนา
 
  นักวิชาการศึกษา  


 

ว่าง


ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวเอื้อมจิต ก้อนแก้ว
นางหนูเหลี่ยม บุตรดีวงษ์  นางสาวอุไร แก้วดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 
ว่าง
 นางสาววัชราภรณ์ อิ่มพันธ์  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ