องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

 
นายชยุตพงศ์ ถิรศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
(ว่าง)
 
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  

นางสาวอุไรวรรณ หงส์แก้ว (ว่าง) (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้านายพฤทธิ์ ทองทิพ นายวัลลภ สุขหอม นายรักฆะ ไชยสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภ)นายเอกราช พรมศรี นายสุพจน์ แก้วดี นายวัชรากร เลี่ยมสันต์
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า คนงานทั่วไป  นายชัยณรงค์ วงษ์เสนา  
  คนงานทั่วไป