องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

 
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
(ว่าง)
 
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  


นางสาวอุไรวรรณ หงษ์แก้ว นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา


นายพฤทธิ์ ทองทิพ นายวัลลภ สุขหอม (ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภ)


นายสุพจน์ แก้วดี นายอธิพัชร์ เจริญศรีลาลัย
นายปรัชญา  สีหา
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า คนงานทั่วไป  นายชัยณรงค์ วงษ์เสนา  
  คนงานทั่วไป