องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-8649237
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
061-5963559
 
พ.อ.อ.ประกิจ ศรีพงษ์
นางพีรยา จินดาดวง
นายรัฐวิทย์ เติมสุข
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-5413492
094-5513044 081-7608614


นางนนธิชา เลี้ยงรอด
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
086-1597454
  061-5963559