องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายอุดม คูศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-8649237
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
061-5963559
 
นางสาววรี พรมโคตร
นางพีรยา จินดาดวง
นายชยุตพงศ์ ถิรศักดิ์โกศล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-3994477 094-5513044 086-3075508


นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
 
นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
061-5963559
  061-5963559