23  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัวหว้าจำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปาบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากถังน้ำประปาหมู่บ้านถึงร้านเทพประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED ขนาด 50 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด บ้านหัวซา หมู่ 5 จากที่นายประภาส บุญเชิด ถึงซอยบ้านเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community lsolation และ Home lsolation) ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร หมู่ที่ 11 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนตำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง