7  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๕๑๕ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากบ้านนายบุญเชิด นาคลอง ถึงบ้านนายมนตรี รวมทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dai.0.60 เมตร บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนางถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สาดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากทางเข้าวัดหัวซา ถึงบ้านนางทัด ทนสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายกิตติคุณ สืบจันทร์ ถึงบ้านนายอานนท์ พุทธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่นางหนูคำ รวมทรัพย์ ถึงที่นางวันทอง ทนสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากบ้านนางด่อน กองสี ถึงบ้านนางศิดาวรรณ สุ่มเหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2564
ซื้อถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝาปิดถังขยะมูลฝอย มีหูยกถังขยะมูลฝอยและพ่นสกรีนข้อความ จำนวน 214 ใบ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง