23  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน 81-1073 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนหุ้มเบาะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-1073 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนไฟเลี้ยว,ไฟเบรคและไฟหรี่ ของรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 หลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำฐานรองรับถังขยะแยกประเภท โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย แบบแยกประเภท จำนวน 4 ประเภท โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากบ้านนายเจิ้น ภูผา ถึงบ้านนางสมชัย โยยรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)