องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
สาส์นจากนายก อบต./เจตจำนงของผู้บริหาร

— นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า –

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งกระผม นายสุรชัย  ทนสิงห์ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเพื่อเข้ามาบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66,67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กระผมนายสุรชัย  ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ในนามหัวหน้าคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอแถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าอันทรงเกียรตินี้ได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการ โดยยึดมั่นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประการสำคัญกระผมจะบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระผมมุ่งมั่นที่จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและดำรงไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

           1.      ด้านเศรษฐกิจ โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทางดังนี้

                    1.1 สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

                    1.2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และศักยภาพของประชาชนในชุมชน

                    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริตามศักยภาพของคนในชุมชน

          2. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางดังนี้

                    2.1 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

                    2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม

                    2.3 บูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

                    2.4 ควบคุมป้องกัน แก้ไข ปัญหามลพิษ และปัญหาภาวะโลกร้อน

          3. ด้านการสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน โดยการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าสู่เมืองมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งมีแนวทางดังนี้

                    3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

                    3.2 ติดตั้งและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                    3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้ได้มาตรฐาน และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

                    3.4 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจราจร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ และการเดินทางของประชาชน

                    3.5 พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้สวยงาม เป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและออกกำลังกาย

                    3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ให้ดูสวยงาม

                    3.7 ทำการขุดลอก คู คลอง และท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง

          4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

                    4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ในทุกระดับให้มีคุณภาพ

                    4.2 อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                    4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการให้แก่นักเรียน และประชาชนในท้องถิ่น

                    4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

                    4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เพื่อแสวงหาความรู้ในโลกกว้างให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชน และประชาชน

          5. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขมุ่งส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตตามหลัก 3 อยู่คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งมีแนวทางดังนี้

                    5.1 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

                    5.2 มีการดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าบริการถึงหมู่บ้านและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

                    5.3 ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเสริมสร้างพลังแผ่นดิน

                    5.4 ควบคุมป้องกัน และกำจัดพาหนะนำโรค อย่างมีประสิทธิภาพ

                    5.5 จัดระเบียบหมู่บ้านชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                    5.6 สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น

                    5.7 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านและชุมชน

          6. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร จะบริหารโดยยึดหลักระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งมีแนวทางดังนี้

                    6.1 จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานใหม่ ในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ                

                    6.2  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เป็นประจำทุกปี

                    6.3 มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ และมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

                    6.4 ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บภาษี และค่าใบอนุญาตต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

                    6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

                    6.6 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ

                    6.7 ปรับปรุง ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม

                    6.8 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

                    6.9 ยึดหลักระบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

ท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าที่เคารพ กระผมขอเรียนให้ท่านทราบว่า กระผมเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ด้วยความเป็นธรรมโดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ แห่งนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ผู้ทรงเกียรติ และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ที่จะร่วมมือกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ที่ได้แถลงไว้ทุกประการ เพราะเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

          ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข ระเบียบ กฎหมาย อำนาจหน้าที่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ที่จะได้รับจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในโอกาสต่อไป