องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) ให้กับประชาชนในตำบลหัวหว้าทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเช
  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภาพบรรยากาศของการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  วันที่ 27 กันยายน 2564 นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดโครงการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ณ โดมสวนสุขภาพ
 
18 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
14 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" (เข็มที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
11 ต.ค. 2564 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว
7 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 จากบ้านนายประครอง ไชยบัว ถึงที่นายอำนวย ขุนเภา
8 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.Dai0.60 เมตร ม.7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองระเนตร ม.11 จากบ้านนางถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สาดา
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ม.13 จากบ้านายกิตติคุณ สืบจันทร์ ถึงบ้านนายอานนท์ พุทธา
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564