new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  โดยสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารใหม่ หมายเลข 0 3721 0833 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน        new icon animated องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้ารับโอนพนักส่วนตำบลหลายตำแหน่ง

ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.หัวหว้า

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ศกษาดงานศนยเศรษฐ ๒๐๐๗๐๓

ศกษาดงานศนยเศรษฐ ๒๐๐๗๐๓ 0

ศกษาดงานศนยเศรษฐ ๒๐๐๗๐๓ 1

ศกษาดงานศนยเศรษฐ ๒๐๐๗๐๓ 2

ศกษาดงานศนยเศรษฐ ๒๐๐๗๐๓ 3

 

 

 

 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากสำนักงาน อบต.หัวหว้า มีสภาพคับแคบจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่ และการให้บริการประชาชน

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 8.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 11.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 0.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

ประชมสภา วสามญ สมยท 163 วนท 2 ก 6.ค.63 ๒๐๐๗๐๓

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

การแจกหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียนวันเปิดเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ท่านนายกสุรชัย ทนสิงห์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้เด็กนักเรียนทุกคน เฉลี่ยคนละ 3 ชิ้น จำนวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ในเขตตำบลหัวหว้า ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

37679 resize

37683 resize

37685 resize

37689 resize

37692 resize

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de