องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

4  ธ.ค. 2566 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำ ติดตั้งถังกรองสนิม พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบประปาบริเวณ อบต.หัวหว้า บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายจงกล วงษ์อุดม ถึงบ้านนายนวล สมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ 1 จากบ้านนายวีรวงศ์ วินสร้อย ถึงป่าช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งถังน้ำแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกัน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเฟืองท้าย และอัดจารบี รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ 3105 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือน้อย เชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้าน บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 ถึงบ้านนางปิยะรัตน์ หล้าคอม หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟกล่องเสียง ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บม 7571 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากวัดเกาะสมอบริเวณโบสถ์ผ่านหน้าตลาดนัด (ชนกับถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566 ซื้อพลุดาวกระจาย โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง