องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

25  ม.ค. 2566 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1889 ปราจีนบุรี จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ การบริหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566 ซื้อทรายอะเบท จำนวน 44 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมดาวน์ไลท์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสุวรรณ กิมเต็ก ถึงบ้านนายน้อย บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางวารี บุญสุข ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และป้ายสแตนดี้รูปการ์ตูนอาชีพในฝัน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566 จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง และเครื่องเล่นบ้านลม แทรมโพลีน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 หลัง โครงการจัดงานวันเด็กแหแแ่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายมาโนช ชำนิ ถึงบ้านนายวิชัย แก้วพิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านพนักงานส่วนท้องถิ่นสู่ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากที่ดินน.ส.ขวัญ สัตย์ซื่อ ถึงที่ดินนายสมคิด บิณฑะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางบุญทิม ขุนเภา ถึงที่ดินนายบุญเลิศ คำซาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง