องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

28  มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กบ้านหนองกาน้ำ หมู่ 7 จากที่นายไพบูลย์ มีชัย ถึงที่นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564 ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 12 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองระเนตร หมู่ 11 จากที่นางสาวประภาวรรณ สร้อยคำสิงห์ ถึงที่นายทวี วงษ์สวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564 จ้างเช็คระยะซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,สายพานขับหน้าเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางวาสนา สุพรรณ ถึงที่บ้านนางพล กลิ่นศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศห้องประชุม อบต.หัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 3105 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที และอาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวน 6 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564 จ้างก่อสร้างวางท่อประปาบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากถังน้ำประปาหมู่บ้านถึงแนวเขตหมู่บ้าน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564 ซื้อต้นไม้ชาดัด,ต้นทองอุไรและปุ๋ยคอกบำรุงดินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์สำหรับดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองระเนตร - หมู่ 17 บ้านหนองไฮ จากทางแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3079 บริเวณที่บ้านนางยุบล มะโนภัย ถึงทางแยกถนนสี่เลนบ้านหนองไฮ พร้อมวางท่อประปาท่อ PE 80 PN 10 (SDR 13.6) ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวซา หมู่ 5 จากบ้านนายธานี หมวดดี ถึงที่นางไพบูลย์ งามวงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหัวหว้า - หมู่ 10 บ้านหนองนก จากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ปจ 3273 บริเวณบ้านนางกุสุมา สมทรง ถึงทางแยกถนนสี่เลนบ้านหนองนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ค. 2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศล้างและตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ 17 จากที่นายบุญมี แปนวงษ์ ถึงแนวเขตติดต่อหมู่ 10 บ้านหนองนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)