องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

7  ต.ค. 2564 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โครงการจัดตั้งศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community Isolation และ Home Isolation) เพื่อรองรับผู้ติดเชิื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัวหว้าจำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปาบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากถังน้ำประปาหมู่บ้านถึงร้านเทพประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED ขนาด 50 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564 จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านจำนวน 1 ชุด บ้านหัวซา หมู่ 5 จากที่นายประภาส บุญเชิด ถึงซอยบ้านเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี
2  ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน(Community lsolation และ Home lsolation) ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร หมู่ที่ 11 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที. ให้กับโรงเรียนตำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564 ซื้อหินคลุกโครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างห้องน้ำโครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปรับปรุงอาคารโครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564 ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โครงการศูนย์กักตัวระดับชุมชนและครัวเรือน (Community lsolation and Homee lsolatic) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564 จ้างติดตั้งเสียงตามสายบ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 จากถนนหมายเลข 3039 ถึงบ้านนายบุญเทียม สับฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง