องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

11  เม.ย. 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านนายบุญ แซโล้ ถึงหนองตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 จ้างจัดทำดอกไม้ประดับแสตนและดอกไม้ประดับโต๊ะสรงน้ำผู้สูงอายุ โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567 จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณโทรทัศน์ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์สวนสุขภาพ บริเวณด้านหลังโดมทิศตะวันตก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2567 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0042 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 1 จากซอย 7 ถึงบ้านนางสายน ประสบบุญ ช่วงที่ 2 บ้านนางสายน ประสบบุญ ถึงที่นางบานเย็น นาสืบ รวมจำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Dia 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางวารี บุญสุข ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมขุดตอถางป่า บ้านหัวซา หมู่ที่ 6 จากปากทางสวนนางสุชาดา ยะโสวงษ์ ถึงบ้านอาจารย์สุนทร ชวนะพานิชย์ จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 9 จากถนนสี่เลน ถึงบ้านนางแฟง พันธ์จุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากบ้านนางสาวนวลละออ ดวงดี ถึงบ้านนายอานนท์ จุระกรรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2567 จ้างเตรียมสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ทำเส้นขอบสนามฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567 จ้างเหมาติดตั้งระบบตอบรับภายในของตู้โทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567 เช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง