องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

2  พ.ย. 2565 จ้างเหมาเครื่องเสียง ติดตั้งไฟ แสง สี โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำเวที โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565 ซื้อพลุดาวกระจาย โครงการจัดงานสืบสานปรระเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ภาคเรียน 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้างสีทาอาคาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้างสีทาอาคาร ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุโครงการสร้างฝายน้ำล้นกระสอบทรายต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ปิดภาคเรียน 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 (วันที่10-31 ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 บริเวณที่นางหนูจัง แนวสา สูง 12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565 จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565 ซื้อต้นชาดัด โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง