องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

13  ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-5762 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานในการกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าจำนวน 6 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านนางกงหลา กลมกล่อม ถึงบ้านนางนารินทร์ ชำนิ โดยวิธีคัดเลือก
9  ธ.ค. 2564 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากถนนภายในหมู่บ้าน ถึงบ้านนายมนตรี รวมทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากบ้านนางประคอง ไชยบัว ถึงบ้านนางแพรวลัดดา ไชยบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสงคราม วงษ์ษา ถึงบ้านนายทองหล่อ ครูสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากถนน ปจ.ถ.69-001 ถึงสวนกิตติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนายหลาบ ดอนทอง ถึงบ้านนายมงคล มาทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางวารี บุญสุข ถึงที่นางจุฑามณี งามวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากบ้านนายปรีชา วุฒิแสง ถึงบ้านนายสน จันทรอากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเซ็ง เอื้อเฟื้อ ถึงร้านค้าชุมชนหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายประเสริฐ พุทธา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง