องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

3  ม.ค. 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 จากบ้านนายยง ฟุ้งเหล็ง ถึงบ้านนางถนอม จุรกรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสาวสุพัตรา ศรเพชร ถึงถนน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมนูญ จันทร์ตา ถึงบ้านนายเขียม สอนเพ็ชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านโคกอุดมดี หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วน) จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566 จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566 จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิงและหอประชุมองค์การบริหารส่่วนตำบลหัวหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ธ.ค. 2566 จ้างแต่งกายในการแสดงเดินขบวน ชุดเทิดพระเกียรติ ร.5 115 ปี ลายพระหัตถ์ ศรีมหาโพธิ์ โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566 จ้างเหมาวงกลองยาวสำหรับแห่ขบวนพาเหรด โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการงานเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ 11 จากบ้านนายระชต บวรทัศน์ ถึงบ้านนายมนูญ จันทร์ตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)