องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

16  มี.ค. 2565 เช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 บริเวณโรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหายโศก หมู่ที่ 4 จากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึงแนวเขตประปา(เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหว้า ถึงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราแบบ Asphaltic Concrete บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนายประสิทธิ์ งามวงษ์ ถึงบ้านนายทองย้อย อาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากทางหลวงชนบทหมายเลข ปจ.ถ.69-001 ถึงบ้านนายสงคราม วงษ์ษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวน 6 แห่ง (ปิดเทอมวันที่ 1-30 เมษายน 2565 - วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าโรงเรียนวัดหนองหูช้าง เดือนมีนาคมและปิดเรียนวันที่ 1-30 เม.ย. 65 - วันที่ 1-16 พ.ค. 65 (กรณีเด็กนักเรียนเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565 ซื้อสีสเปรย์อเนกประสงค์สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565 ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนต้วยตนเอง
1  มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองนก หมู่ที่ 10 จากศาลาประชาคมถึงบ้านนายทรงศักดิ์ อุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านนางวาสนา สุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565 ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายถนอม เสือเจริญ ถึงบ้านนางสำเนียง กลับชัย และทางแยกซอยบ้านนายสาโรจน์ กุลยดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนางลั่นทม สมทรง ถึงที่นายทวี วงศ์สวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวซา หมู่ที่ 6 จากที่นางส้มโอ ถึงถังน้ำประปาสระบอระเพ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2565 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางวาสนา สุพรรณ ถึงบ้านนางพล กลิ่นศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางป้องกัน ทะเบียน กน 5964 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง ทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง