องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

24  มี.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1 กฌ 8874 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566 ซื้อซื้อยางรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1 กฌ 8874 ปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566 ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากที่ดินนายสมเกียรติ พันดี ถึงวัดเนินผาสุก จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 ซื้อรองเท้าดับเพลิง จำนวน 2 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ
13  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากที่ดินนางเยาวเรศ หงษ์สมศรี ถึงทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากที่ดินนางสาวทองหยิบ น้อยเสน ถึงที่ดินบริษัทสวนป่ากิตติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากบ้านนายระชต บวรทัศน์ ถึงบ้านนายมนูญ จันทร์ตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 จากบ้านนายทรงวิท ถึงบ้านนายบรรทม ชำนิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4398 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ปิดภาคเรียน 2/2565 (1-30 เมษายน 2566),(1-16 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง ทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ภาคเรียน 2/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566 จ้างย้ายถังน้ำประปา พร้อมติดตั้งใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกาน้ำ จากหมู่ที่ 10 บ้านหนองนก ทำการติดตั้งในที่ดินของนางบุญสม มีชัย บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง