องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

13  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางกองสี สิงห์ทน ถึงบ้านนางสงวน ปาละกะวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่ดินนางอุบล ประไพเมือง ถึงที่ดินนายไพบูลย์ จุระกรรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากที่ดินนางส้มลิ้ม เภาเนือง ถึงที่ดินนายสมมิตร ศรีเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ที่ 16 จากบ้านนางมุตา มณีบู่ ถึงที่นางฉวีวรรณ งามวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ภาคเรียน 2/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ขยะ ทะเบียน บย 1776 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสรร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากบ้านนางวิภารัตน์ งามวงษ์ ถึงบ้านสวนภูตะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบ้านนายอรรถพล เทียมอัมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถังน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1889 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง