องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

16  มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนไฟเลี้ยว,ไฟเบรคและไฟหรี่ ของรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4519 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 หลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาจัดทำฐานรองรับถังขยะแยกประเภท โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย แบบแยกประเภท จำนวน 4 ประเภท โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 จากบ้านนายเจิ้น ภูผา ถึงบ้านนางสมชัย โยยรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านนางคำกอง สมศรี ถึงบ้านนายบุญมี โอบอ้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากบ้านนางอรนุช เภาเนือง ถึงบ้านนางสังเวียน ซื่อตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (วันที่ 17-31 พฤษภาคม พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางละมูล งามวงษ์ ถึงบ้านนายถนอม เสือเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565 จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2,4,7 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565 ซื้อถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 214 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 17 จากบ้านนางลั่ง ศรีลัย ถึงบ้านนายสุรพล อินทร์พรหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง