องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

26  พ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมขอจับจอโน้ตบุ๊ค ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 3105 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเด็กตำบลหัวหว้าโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองการศึกษา ชั้นวางของ 10 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหัวหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากศาลาสวนสุขภาพ ถึงสวนป่าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566 จ้างโครงการชุมชนขยายท่อประปาในหมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำขงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ 11 จากถังน้ำประปาโรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร ถึงมูลนิธิวัดสวนแก้ว (สวนเงาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางอารี ชำนิ ถึงบ้านนางสุพัฒนน์ ฝั่งสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 จากที่นางสาวนวลละออ ดวงดี ถึงบ้านนางมล ปรืองาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางคำไพ ดอนทอง ถึงทางหลวงหมายเลข 3039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 จากบ้านนางจิต สิงห์ทอง ถึงบ้านนางสายพิณ มาหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 9 จากบ้านนายรวย วุฒิแสง ถึงบ้านนายยน เอื้อเฟื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง