องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

25  เม.ย. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 5964 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ 3105 ปราจีนบุรี ติดตั้งระบบปรับอากาศ (ติดตั้งแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4719 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4720 ปราจีนบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 15 จากสะพานข้ามคลองน้ำไหล ถึงบ้านนายวีรยุทธ ดงชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 3 จากที่นานางสมปอง นาสิงห์ ถึงที่นานายกำพล พลไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 เช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 ซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค (ขนาด 18 ลิตร) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566 จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9791 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 18 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ กองสาธารณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง