องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


นางสาวกชพร สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


 
  นายสุระเดช ไกรศรี  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
 นายอนุรักษ์ ทองรบ นายสุระ รวมทรัพย์ นางสาวจุฬาทิพย์ สังอรดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ


 
นายอำนวย ประเสริฐศรี (ภ) นายศุภชัย ภู่ยินดี (ท) นายประทวน ธาตุทอง (ท)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


 
นายสมชาย งามวงษ์ (ท) นายสุรพันธ์ สมสะกิจ (ท) นายธนากรณ์ ศิริสอน (ท)
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ