องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

 
นายชยุตพงศ์ ถิรศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
(ว่าง)
 
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
 นางเอมพิกา สมศรี (ว่าง) (ว่าง) 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า


 
นายพฤทธิ์ ทองทิพ (ภ) นายวัลลภ สุขหอม (ภ) (ว่าง) (ภ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธานายสุพจน์ แก้วดี (ภ) นายเอกราช พรมศรี (ภ) นายชัยณรงค์ วงษ์เสนา (ท)
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า คนงานทั่วไป


 
  นายวัรากร เลี่ยมสันต์ (ท)  
  คนงานทั่วไป