องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 

S
 
  วันที่ 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงชนบท ร่วมกับผู้นำภาคประชาชนตำบลหัวหว้า และผู้รับจ้าง พิจารณาจุดกลับรถและจุดเชื่อมบนสายทาง งานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 304 - ทางหลวง 3070 (ฝั่งขวา) ตำบลหนอ
  วันที่ 17 มกราคม 2565 นายกสุรชัย ทนสิงห์ ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  วันที่ 10 มกราคม 2564 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565
 
13 ม.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
10 ม.ค. 2565 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว
29 ธ.ค. 2564 มอบเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำเดือนธันวาคม 2564
15 ธ.ค. 2564 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว
14 ธ.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 จากบ้านนายประครอง ไชยบัว ถึงที่นายอำนวย ขุนเภา
8 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.Dai0.60 เมตร ม.7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองระเนตร ม.11 จากบ้านนางถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สาดา
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ม.13 จากบ้านายกิตติคุณ สืบจันทร์ ถึงบ้านนายอานนท์ พุทธา
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564