พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ดังนี้

                  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง คนสวน

ลำดับที่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
1 001 นายประมุก กรินทร์  
2 002 นายวัลลภ สุขหอม  
2 003 นายสุวิทย์ สังอรดี  

 กำหนดการและรายละเอียดการสรรหา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดังต่อไปนี้

หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เวลา วิธีการประเมิน
ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป 30    
- พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความรู้ทั่วไป ฯลฯ  

09.00 - 10.00 น.

โดยวิธีสอบข้อเขียน

ประเมินทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

-  ทักษะเกี่ยวกับการความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 

50

 

10.00-11.00 น.

 

โดยวิธีสอบปฏิบัติ

ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

-ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

 

 

 

 20

 

 

 

 

 11.00 น.เป็นต้นไป

 

 โดยวิธีสัมภาษณ์

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de