พิมพ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ครั้งที่4)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน   1 อัตรา

- ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับในแต่ละตำแหน่ง ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de