พิมพ์

รับสมัครพนักงานจ้างประจำปี_2563

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
1.2 กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de