องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
  26 เมษายน 2564 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ยุคชีวิตวิถีใหม่ new normal ประชุมนอกห้องประชุม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงสูง ในหมู่ที่ 17 และ ม.1 ตำบลหัวหว้า พร้อมได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้กับประชาชน ในการทำความสะอาดในบ้านเรือน
  วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสุรชัย ทนสิงห์ นายก อบต.หัวหว้า ได้ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลหัวหว้าทุกครัวเรือน
 
30 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
21 เม.ย. 2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
21 เม.ย. 2564 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1180/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน
21 เม.ย. 2564 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1181/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 จากบ้านนายประครอง ไชยบัว ถึงที่นายอำนวย ขุนเภา
8 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.Dai0.60 เมตร ม.7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองระเนตร ม.11 จากบ้านนางถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สาดา
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ม.13 จากบ้านายกิตติคุณ สืบจันทร์ ถึงบ้านนายอานนท์ พุทธา
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564