องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) รายใหม่จำนวน 40 ราย เพื่อลดความเสี่ยงแก่เด็ก ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา คุณครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand
  นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า มอบหมายให้รองปลัด อบต.หัวหว้า ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ
  สป.ปส.อ.ศรีมหาโพธิ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน)่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และนำฝ่ายปกครองใ
 
21 มิ.ย. 2564 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2563
4 มิ.ย. 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปี 2564
4 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
28 พ.ค. 2564 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเมษายน 2564(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
16 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 จากบ้านนายประครอง ไชยบัว ถึงที่นายอำนวย ขุนเภา
8 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.Dai0.60 เมตร ม.7 จากที่นางพิกุลแก้ว มีชัย ถึงซอยข้างโรงเรียนวัดเนินผาสุก
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองระเนตร ม.11 จากบ้านนางถนอม ดอนทอง ถึงบ้านนางทองเนียน สาดา
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ม.13 จากบ้านายกิตติคุณ สืบจันทร์ ถึงบ้านนายอานนท์ พุทธา
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564