องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ตารางการออกให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป้าหมาย คือ

- ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2507 ถึง 1 กันยายน 2508)

-ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :