พิมพ์

สำนักปลัด

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

   
  นายอุดม คูศรี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
  noimages  
  (ว่าง)  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
    noimages
    (ว่าง)
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  p3  
  นางสาวกชพร สายรัตน์  
  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
noimages   p3
(ว่าง) นางสาวกชพร  สายรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
    
suradeth
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์ นางสาวนภาพร ถือสมบัติ
นายสุระเดช  ไกรศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วรัชท์ทนันท์

noimages weerachat
นางสาววรัชท์ทนันท์ จันทร์ศรี (ว่าง) สิบเอกวีรชาติ ภูผา
นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
panudda wachiraporn  noimages
นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์ นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
wirat
สุกิจ
somchok 
นายวิรัตน์ งามวงษ์
นายสุกิจ เหลาแก้ว
นายสมโชค สุขหอม
พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ) พนักงานขับรถดับเพลิง (ภ) พนักงานดับเพลิง (ภ)
P16 P14 P13 
นายเกียรติศักดิ์ พริกงาม (ท) นายอภิศักดิ์ พลไทร (ท) นางสาวปารีณา ต้นสูง (ท)
พนักงานขับรถดับเพลิง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
ไพโรจน์ ไพรดี ธงชัย รอดไร ณัฐกานต์ เจียมเจริญ
นายไพโรจน์ ไพรดี (ท) นายธงชัย รอดไร (ท) นายณัฐกานต์ เจียมเจริญ (ท)
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 somprasong  P15 p17
นายสมประสงค์ งามวงษ์ (ท) นายศุภกร เลี่ยมสันต์ (ท) นางสุดใจ สมอทอง (ท)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน
 noimages    
(ว่าง) (ท)
คนสวน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de