พิมพ์

สำนักปลัด

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

   
  นายอุดม คูศรี  
  ปลัด อบต.หัวหว้า  
     
  2bampen  
  นายบำเพ็ญ ปัญญา  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
2bampen   p3
นายบำเพ็ญ  ปัญญา นางสาวกชพร  สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
suradeth
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์ นางสาวนภาพร ถือสมบัติ
นายสุระเดช  ไกรศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

panudda  
สิบเอกวีรชาติ ภูผา นางสาวปนัดดา  บุญสวัสดิ์ นายอุ่นเรือน ทันชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล ว่าง นายสมโชค สุขหอม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
คนสวน พนักงานดับเพลิง

noimages

ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

P16
นายเกียรติศักดิ์  พริกงาม

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

p18

นายสุพจน์ แก้วดี
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

noimages

- ว่าง -

นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

noimages 

-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง

noimages 

-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

noimages
-ว่าง- นางสุดใจ สมอทอง นายสมประสงค์ งามวงษ์
พนักงานดับเพลิง แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
 P15  P14  P13
นายศุภกร  เลี่ยมสันต์ นายอภิศักดิ์  พลไทร   นางสาวปาวีณา  ต้นสูง
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป 

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de