ภาพกิจกรรมโครงการ

พิมพ์

ส่งน้ำอุปโภค-บริโภค

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 27 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวหว้า ออกให้บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภคกับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตำบลหัวหว้า

29453 resize

พิมพ์

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

- เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563)

- เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

- เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

- เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 1)

- เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

พิมพ์

กิจกรรมการรณรงค์และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หัวหว้า ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่วัดเกาะสมอ หมู่ที่ 2 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ราษฎรสามารถจะเข้ามาติดต่อใช้ประโยชน์ ใช้บริการหรือพบปะกันจำนวนมาก

พิมพ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 13 มีนาคม 2563. เวลา09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องการโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและฝึกการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยมีครูก.เป็นผู้ฝึกสอนและสาธิตการตัดเย็บโดยใช้มือและจักรเย็บผ้า

พิมพ์

มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตตำบลหัวหว้า

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขตตำบลหัวหว้า

พิมพ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดอปท.โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท. เพื่อไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ

พิมพ์

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เขียนโดย Admin. Posted in ภาพกิจกรรมโครงการ

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย วันพ่อขุนรามคำแหงและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดป่าหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวซา

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de