ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ครั้งที่3)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลังสามปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
พิมพ์

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ประจำปี 2563

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยข้าพเจ้า นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปื 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  ดาวน์โหลดเอกสาร

พิมพ์

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2540  รายละเอียดเพิ่มเติม

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de