ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา อาศัยอำนาจตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑.๓.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าจึงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซาเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๗ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคตามแนวทางสาธารณสุขต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                           ประกาศ ณ วันที่    ๑๙   มีนาคม ๒๕๖๓

 

 

 

                                               สุรชัย  ทนสิงห์

                                           (นายสุรชัย ทนสิงห์)

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   หัวหว้า ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) และประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ภาค ค.สัมภาษณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค. รวม
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้
1 001 นายธนกรณ์ ศิริสอน 43 30 16.83 89.83
2 002 นายเกรียงไกร หาญกล้า 42 30 16.63 88.63

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งตามประกาศดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.ปราจีนบุรี)

๒) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

๓) การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

             

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de