ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ประกาศขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
img 901092837 Page 1img 901092837 Page 2
พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

..................................................................

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   หัวหว้า ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) และประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ภาค ค.สัมภาษณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้

ตำแหน่ง คนสวน

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค. รวม
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้
๐๐๒ นายวัลลภ สุขหอม ๒๗ ๔๕ ๑๗.๐๐ ๘๙.๐๐
๐๐๑ นายประมุก กรินทร์ ๒๐ ๔๕.๖๗ ๑๗.๖๗ ๘๓.๓๓
๐๐๓ นายสุวิทย์ สังอรดี ๒๒ ๔๔ ๑๖.๕๐ ๘๒.๕๐

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งตามประกาศดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.ปราจีนบุรี)

๒) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

๓) การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สุรชัย  ทนสิงห์

( นายสุรชัย  ทนสิงห์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ดาวน์โหลดประกาศ

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de