ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔)

..................................................................

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล   หัวหว้า ได้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) และประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (ภาค ค.สัมภาษณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้

ตำแหน่ง คนสวน

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค. รวม
คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้
๐๐๒ นายวัลลภ สุขหอม ๒๗ ๔๕ ๑๗.๐๐ ๘๙.๐๐
๐๐๑ นายประมุก กรินทร์ ๒๐ ๔๕.๖๗ ๑๗.๖๗ ๘๓.๓๓
๐๐๓ นายสุวิทย์ สังอรดี ๒๒ ๔๔ ๑๖.๕๐ ๘๒.๕๐

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งตามประกาศดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จะเรียกผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.ปราจีนบุรี)

๒) บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

๓) การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สุรชัย  ทนสิงห์

( นายสุรชัย  ทนสิงห์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ดาวน์โหลดประกาศ

พิมพ์

รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ กรณี COVID - 19

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่องรายชื่อผู้รับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลหัวหว้า กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ดังนี้

                  

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง คนสวน

ลำดับที่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
1 001 นายประมุก กรินทร์  
2 002 นายวัลลภ สุขหอม  
2 003 นายสุวิทย์ สังอรดี  

 กำหนดการและรายละเอียดการสรรหา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ดังต่อไปนี้

หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม เวลา วิธีการประเมิน
ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป 30    
- พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความรู้ทั่วไป ฯลฯ  

09.00 - 10.00 น.

โดยวิธีสอบข้อเขียน

ประเมินทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

-  ทักษะเกี่ยวกับการความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 

50

 

10.00-11.00 น.

 

โดยวิธีสอบปฏิบัติ

ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

-ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

 

 

 

 20

 

 

 

 

 11.00 น.เป็นต้นไป

 

 โดยวิธีสัมภาษณ์

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดิน น.ส.2 ตราจอง

เขียนโดย Admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประเภทที่ดิน น.ส.2  ตราจอง)  ดูรายละเอียด

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de