พนักงานส่วนตำบล

พิมพ์

ตรวจสอบภายใน

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

   
  นายอุดม คูศรี  
  ปลัด อบต.หัวหว้า  
     
 
p9
 
  นางสาวสุวรรณา  แก้วหัสดี  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
     

 

 

พิมพ์

สำนักปลัด

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

   
  นายอุดม คูศรี  
  ปลัด อบต.หัวหว้า  
     
  2bampen  
  นายบำเพ็ญ ปัญญา  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
2bampen   p3
นายบำเพ็ญ  ปัญญา นางสาวกชพร  สายรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทน   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
suradeth
นางสาวไพริน จันทร์สิงห์ นางสาวนภาพร ถือสมบัติ
นายสุระเดช  ไกรศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

panudda  
สิบเอกวีรชาติ ภูผา นางสาวปนัดดา  บุญสวัสดิ์ นายอุ่นเรือน ทันชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
นางวชิราภรณ์ ตั้งมั่นวิทยากุล ว่าง นายสมโชค สุขหอม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
คนสวน พนักงานดับเพลิง

noimages

ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

P16
นายเกียรติศักดิ์  พริกงาม

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

p18

นายสุพจน์ แก้วดี
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

noimages

- ว่าง -

นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

noimages 

-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง

noimages 

-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

noimages
-ว่าง- นางสุดใจ สมอทอง นายสมประสงค์ งามวงษ์
พนักงานดับเพลิง แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
 P15  P14  P13
นายศุภกร  เลี่ยมสันต์ นายอภิศักดิ์  พลไทร   นางสาวปาวีณา  ต้นสูง
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป 
พิมพ์

กองคลัง

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

  Finance3   
  นางอรุณี  นาคพุฒ  
   นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
Finance3  noimages noimages
นางอรุณี  นาคพุฒ ว่าง ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
finance21  parm 
นางบุญเยี่ยม วงษ์อุดม นางสาวสมฤทัย สุขหอม นางสาววโรชา  ปุริเกษม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
noimages finance24  
ว่าง นางสาวปทิตตา  สังอรดี  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
พิมพ์

กองช่าง

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

 technician 1
นายชยุตพงศ์  ถิรศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
noimages
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (ระดับต้น)

เอมพกา

นางเอมพิกา  สมศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

noimages
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พิมพ์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เขียนโดย Admin. Posted in พนักงานส่วนตำบล

  edu1  
 นางสาวญานิชชา  โรจน์กาญจนา 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  edu1  
 นางสาวญานิชชา  โรจน์กาญจนา 
 นักวิชาการศึกษา 
  edu2
นางหนูเหลี่ยม บุตรดีวงษ์ นางสาววรรณพร งามวงษ์ นางสาวเอื้อมจิต  ก้อนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de