พิมพ์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

อาชีพของประชากรในพื้นที่
1. อาชีพหลัก ประชากรในตำบลหัวหว้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ทำไร่/ทำนา/เลี้ยงสัตว์)
2. อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
3. อาชีพเสริม สานหมวก สานเข่ง ท ารองเท้า ผักปลอดสารพิษ

หน่วยธุรกิจในชุมชน/ตำบล
1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
3. โรงสีข้าว จำนวน แห่ง
4. ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน แห่ง
5. ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน แห่ง