พิมพ์

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

อาชีพของประชากรในพื้นที่
1. อาชีพหลัก ประชากรในตำบลหัวหว้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร (ทำไร่/ทำนา/เลี้ยงสัตว์)
2. อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
3. อาชีพเสริม สานหมวก สานเข่ง ท ารองเท้า ผักปลอดสารพิษ

หน่วยธุรกิจในชุมชน/ตำบล
1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
3. โรงสีข้าว จำนวน แห่ง
4. ฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน แห่ง
5. ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน แห่ง

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de