องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
  ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ตามถนนสายต่างๆในพื้นที่ตำบลหัวหว้า จำนวน 7 จุด
  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564
 
9 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
7 เม.ย. 2564 ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2564
24 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
8 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
3 ก.พ. 2564 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ.2564
1 ก.พ. 2564 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564
27 ม.ค. 2564 ประกาศขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าว พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564
25 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากบ้านนายมนตรี รวมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมวย ซื่อตรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 จากบ้านนายบุญเชิด นาคลอง ถึงบ้านนายมนตรี รวมทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 จากบ้านนางด่อน กองสี ถึงบ้านนางศิดาวรรณ สุ่มเหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
6 ม.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดต่อหมู่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564