พิมพ์

ข้อมูลด้านการเมืองและการบริหาร

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1.จำนวนคณะผู้บริหารและฝุายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  1.1 ฝุายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
     - นายก อบตจำนวน คน
     - รองนายก อบตจำนวน คน
     - เลขานุการนายก อบตจำนวน คน
   1.2 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประกอบด้วย
      - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จำนวน คน
      - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จำนวน คน
      - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จำนวน 34 คน
      - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จำนวน คน

2.บุคลากรของส่วนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า แยกดังนี้
   2.1 สำนักปลัด จำนวน 20 คน
       - พนักงานส่วนตำบล จำนวน คน
       - ลูกจ้างประจำ จำนวน คน
       - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 คน
   2.2 ส่วนการคลัง จำนวน 7 คน
       - พนักงานส่วนตำบล จำนวน คน
       - ลูกจ้างประจำ จำนวน คน
       - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน คน
   2.3 ส่วนโยธา จำนวน คน
       - พนักงานส่วนตำบล จำนวน คน
       - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน คน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de