เนื้อหา

พิมพ์

ร้องเรียน

เขียนโดย Admin. Posted in Uncategorised

รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดให้มีช่องทางร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

ช่องทางการร้องเรียน

๑)  ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หมายเลข ๐๘๑-๕๖๑-๕๙๙๖   หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ๐๘๑-๘๖๔-๙๒๓๗

๓)  ร้องเรียนทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ ทางเว็บไซต์ www.huawa.go.th

เงื่อนไขการร้องเรียน

กรุณาใช้คำที่สุภาพ โดยระบุชื่อ- นามสกุล  ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อแจ้งผลการดำเนินการ  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนให้ชัดแจ้งเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อได้   โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ

คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน  ประกอบด้วย

๑.นายอุดม  คูศรี        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า        ประธานคณะทำงาน

๒.นายบำเพ็ญ  ปัญญา     หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า     คณะทำงาน

๓.นางสาวกชพร  สายรัตน์       หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน          คณะทำงาน/เลขานุการ

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de