พิมพ์

การบริการขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย Admin. Posted in ข้อมูลตำบล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. จุดสกัดสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จำนวน แห่ง (ตั้งอยู่ที่ ม.บ้านเกาะสมอ)
2. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จำนวน 17 หมู่บ้าน
3. ตำรวจบ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน
4. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่
    - รถยนต์บรรทุกน้ าขนาด 6,000 ลิตร จำนวน คัน
    - รถยนต์กระบะ ประตู จำนวน คัน
    - วิทยุสื่อสาร จำนวน อัน
    - เสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว
    - กรวยจราจร จ านวน 10 อัน

แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
1. แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่
    - ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน สาย
    - บึง หนองและอื่นๆ จำนวน 18 แห่ง
    - ฝายน้้ำล้น จำนวน แห่ง
    - บ่อน้้ำตื้น จำนวน 1,807 แห่ง
2.ประปาหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. หมอดิน
2. กลองยาวประยุกต์
3. ดนตรีไทย
4. อาหารพื้นบ้านไทย-พวน
5. จักสานไม้ไผ่
6. สมุนไพร
7. ปราชญ์ชาวบ้าน

ระบบสื่อสาร
1. หอกระจายข่าว
2. เสียงตามสาย
3. เว็บไซต์ อบต.
4. โทรศัพท์

มวลชนจัดตั้ง
1. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 200 คน
2. อปพร. จำนวน 200 คน
3. กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน
4. กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน
5. กลุ่ม อสม. จำนวน 230 คน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de