พิมพ์

วิสัยทัศน์

เขียนโดย Admin. Posted in เกี่ยวกับ อบต.

วิสัยทัศน์
“เป็นตำบลน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียง และส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่เยาวชน
4. ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้้ำในตำบล
5. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. เพื่อการคมนาคมและสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความสะดวกและทั่วถึง
2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
4. เพื่อส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้้ำให้ได้รับการฟื้นฟู

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de