พิมพ์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เขียนโดย Admin. Posted in เกี่ยวกับ อบต.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน)
    - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ

2. แนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
   - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัว

3. แนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสุขภาพ)
   - เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมคุณธรรม
   - การอนุรักษ์วัฒนธรรม
   - เสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน

4. แนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)
    - สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - บำบัดและกำจัดขยะ

5. แนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง)
    - การพัฒนาบุคลากร
    - การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงาน

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de