พิมพ์

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

เขียนโดย Admin. Posted in เกี่ยวกับ อบต.

สรุปรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า (ในช่วง 3 ปี)

ประเภทรายรับ

ปีงบประมาณ

2553

2554

2555

หมวดภาษีอากร

1,582,014

1,442,325

984,570

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต

304,531

280,550

277,203

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

270,436

205,804

118,107

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

-

-

-

หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

13,782,826

14,135,843

18,107,099

หมวดรายได้จากทุน

-

-

-

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

193,100

273,092

288,025

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

11,262,663

8,490,286

8,709,986

รวม

27,395,570

24,827,900

28,484,990

Premium templates by www.bigtheme.net free download.

София Дървен материал цени

Online bookmaker Romenia bet365

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de